ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 26, 2009

ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಡು - ೪

ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಡು - ’ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ನೌ’. ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ಹಾಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಲೇಯರ್-ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು.


A vacation in a foreign land
Uncle sam does the best he can
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Now you remember what the draftman said
Nothing to do all day but stay in bed
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

You be the hero of the neighbourhood
Nobody knows that you left for good
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Smiling faces as you wait to land
But once you get there no one gives a damn
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Hand grenades flying over your head
Missiles flying over your head
If you want to survive get out of bed
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Shots ring out in the dead of night
The sergant calls (stand up and fight)
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Youve got your orders better shoot on sight
Your fingers on the trigger
But it dont seem right
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Night is falling and you just cant see
Is this illusion or reality
Youre in the army now
Oh, oh, youre in the army
in the army now
youre in the army now
Oh, oh, youre in the army now

Oh, oh, youre in the army
in the army now

Oh, oh, youre in the army
in the army now

Oh, oh, youre in the army
in the army now

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: